Ondersteuning

Privacybeleid

Om te voldoen aan de nieuwe wetgeving inzake de nieuwe verordening gegevensbescherming, toe te passen in het kader van de activiteiten van een vestiging, ongeacht of de verwerking van dergelijke gegevens binnen of buiten de Unie plaatsvindt, laten we de voorwaarden van de Air Head Europe Lda privacybeleid, richting haar klanten.

PRIVACYBELEID VOORWAARDEN

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een transparante manier en met strikt respect voor de persoonlijke levenssfeer, evenals de fundamentele rechten, vrijheden en waarborgen, in overeenstemming met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming die Wet 67/98 van 26 oktober 2008 intrekt. en artikel 35 van de grondwet van de Portugese Republiek.

Air Head Europe Lda zet zich in om alle beschikbare technologische middelen te gebruiken om de privacy van haar klanten te beschermen.

Gebruiksvoorwaarden

Bij de voorbereiding van de website van Air Head Europe Lda is alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de daarin opgenomen informatie correct, nauwkeurig en up-to-date is, zonder garantie dat er geen fouten zullen optreden. Door de verstrekte informatie te raadplegen, aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk de hieronder beschreven voorwaarden:

– Alle informatie is onderhevig aan updates en/of wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

– Air Head Europe Lda behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te herzien.

– De gebruiker dient op de hoogte te zijn van de meest recente gebruiksvoorwaarden door deze pagina regelmatig te bezoeken.

– In geval van betwisting kan de klant een beroep doen op de regelgevende instanties, beschreven in de wet.

TOEWIJDING

Het beschermen van de privacy en persoonlijke gegevens is een verbintenis van Air Head Europe Lda, met haar klanten en werknemers. Wij nodigen u uit om ons beleid inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens te raadplegen, waarin de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn opgenomen.

BESCHRIJVING

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, namelijk via de naam, het fiscaal identificatienummer, locatiegegevens, elektronische identificatie of andere elementen die de identificatie van die natuurlijke persoon mogelijk maken. De informatie die wordt verzameld wanneer iemand de website van Air Head Europe Lda bezoekt, wordt beschouwd als persoonlijke informatie en valt onder de RGPD.

Wie zijn de houders van persoonsgegevens?

De gebruiker, natuurlijke of rechtspersoon, op wie de gegevens betrekking hebben en die van de diensten gebruik heeft gemaakt. De gebruiker is de persoon die de diensten gebruikt of verkent, en kan verzoeken om openbaarmaking, namelijk nieuwsbrieven. Ongeacht dit onderscheid informeert Air Head Europe Lda dat het ook persoonlijke gegevens beschermt en de rechten van zijn gebruikers respecteert.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens is Air Head Europe Lda. In dit kader beslist het welke gegevens worden verzameld, de verwerkingsmiddelen en de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt.

HOE BEHANDELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

– Toestemmingt

Na uitdrukkelijke toestemming – schriftelijk of door validatie van een optie – vooraf en als dergelijke toestemming vrij, geïnformeerd, specifiek en ondubbelzinnig is. Voorbeelden zijn uw toestemming aan Air Head Europe Lda, het analyseren van het gebruik van diensten en het doen van aanbevelingen, of het verzenden van outreach-berichten met betrekking tot de marketing van het bedrijf (onder andere e-mail, sms).

– Uitvoering van contract en precontractuele zorgvuldigheid

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het sluiten, uitvoeren en beheren van het met Air Head Europe Lda gesloten contract, zoals het beheer van contacten, informatie en verzoeken, voor het beheer van facturering, incasso en betalingen;

– Gerechtvaardigd belang

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens overeenkomt met een gerechtvaardigd belang van Air Head Europe Lda of derden. Voorbeeld: om te reageren op een contactverzoek.

Hoe lang verwerken wij uw Persoonsgegevens?

Air Head Europe Lda verwerkt uw persoonsgegevens alleen gedurende de periode die nodig is om het gedefinieerde doel te bereiken of, afhankelijk van wat van toepassing is, totdat u uw recht van bezwaar, recht om te worden vergeten of uw toestemming intrekt, uitoefent. Na het verstrijken van de respectieve bewaartermijn zal Air Head Europe Lda de gegevens verwijderen wanneer ze niet voor een ander doel mogen worden bewaard.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw Persoonsgegevens?

– Openbaarmaking van acties – Verzenden van nuttige informatie en commerciële promoties.

– Identificatie (Naam)

– Contact (e-mail – mobiele telefoon)

– Persoonlijke identificatiebladen

– E-mail

Wat zijn de voorwaarden voor het verwerken en bewaren van persoonsgegevens?

Air Head Europe Lda behandelt en bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Er zijn gevallen waarin de wet de verwerking en bewaring van gegevens voor een minimale periode verplicht, namelijk: gedurende tien jaar de gegevens die nodig zijn voor informatie aan de Belastingdienst voor boekhoudkundige of fiscale doeleinden.

Wanneer er geen specifieke wettelijke verplichting is, zullen de gegevens alleen worden verwerkt voor de periode die nodig is om de doeleinden te bereiken die de verzameling en bewaring hebben gemotiveerd en altijd in overeenstemming met de wet. Zo zal Air Head Europe Lda uw persoonsgegevens verwerken en bewaren gedurende de periode waarin zij een contractuele relatie met u onderhoudt.

Air Head Europe Lda kan andere persoonsgegevens langer bewaren dan de duur van de contractuele relatie, hetzij op basis van uw toestemming, hetzij om rechten of plichten met betrekking tot de gesloten contracten te waarborgen, maar altijd voor de periode die strikt noodzakelijk is om de respectieve doeleinden uit te voeren. en in overeenstemming met de wettelijke richtlijnen.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

We verzamelen persoonlijke gegevens met uw toestemming wanneer u diensten of producten koopt van Air Head Europe Lda. Deze incasso kan mondeling, schriftelijk of via onze website.

Gegevensbeschermingsrechten en klantrechten

– Toegangsrecht

Recht om bevestiging te krijgen van welke persoonsgegevens worden verwerkt en informatie daarover, zoals bijvoorbeeld de doeleinden van de behandeling en de bewaartermijnen. Recht op inzage/hoor of afschrift van bijvoorbeeld facturen of schriftelijke overeenkomsten waarbij u betrokken bent.

– Recht op rectificatie

Recht om te verzoeken om rectificatie van onjuiste persoonsgegevens of om vervollediging van onvolledige persoonsgegevens, zoals een adres, e-mail, telefonische contacten of andere.

–Recht op annulering

Recht om de annulering van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen, op voorwaarde dat er geen geldige reden is voor het bewaren ervan, zoals bijvoorbeeld de gevallen waarin Air Head Europe Lda de gegevens moet bewaren zoals vereist door officiële instanties/programmacertificeerders.

– Recht op overdraagbaarheid

Recht om de gegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen in een digitaal formaat dat algemeen wordt gebruikt en automatisch kan worden gelezen, of om de directe overdracht van uw gegevens aan een andere entiteit te vragen die de nieuwe verantwoordelijke voor uw persoonlijke gegevens wordt.

– Recht om toestemming in te trekken of recht van bezwaar

Recht om zich te allen tijde te verzetten tegen of uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken, zoals bijvoorbeeld in het geval van gegevensverwerking voor marketingdoeleinden, op voorwaarde dat er geen legitieme belangen prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden.

– Verjaringsrecht

Recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen in de vorm van:

Opschorting van de behandeling;

Beperking van de reikwijdte van de verwerking tot specifieke categorieën gegevens of verwerkingsdoeleinden.

Als de website van Air Head Europe Lda een beveiligingsprobleem heeft, verbindt Air Head Europe Lda zich ertoe om het optreden van het probleem binnen 72 uur na kennisname van het probleem door te geven aan de entiteit die de RGPD reguleert (de nationale gegevensbeschermingscommissie in Portugal). maar ook voor uw klanten.

– Geautomatiseerde profilering en beslissingen

Air Head Europe Lda kan klanten profileren op basis van bijvoorbeeld hun voorkeuren, persoonlijke interesses, gebruik van de dienst en locatie, naast andere indicatoren, namelijk om diensten te verlenen, de kwaliteit en beleving van producten en diensten te verhogen, marketingcommunicatie aan te passen, en bekendmaking van acties. Deze behandeling moet echter gebaseerd zijn op toestemming van de houder.

– Recht om te klagen

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

CNPD – Nationale Commissie voor gegevensbeschermingn

Onder welke omstandigheden worden uw persoonsgegevens meegedeeld aan andere entiteiten of derden?

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan entiteiten aan wie de gegevens moeten worden meegedeeld, zoals de belastingdienst, onder andere in verband met de activiteit van Air Head Europe Lda.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Air Head Europe Lda heeft de gepaste, noodzakelijke en voldoende organisatorische, computer- en beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, verspreiding, ongeoorloofde toegang of enige andere vorm van behandeling, per ongeluk of ongeoorloofd.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

De uitoefening van rechten is gratis; de informatie moet schriftelijk worden verstrekt, maar kan op verzoek ook mondeling worden verstrekt. In dit geval moet het antwoord op verzoeken binnen een termijn van maximaal 30 dagen worden gegeven, tenzij het een bijzonder ingewikkeld verzoek betreft.

Oefen uw rechten uit via de volgende contactgegevens:

Telefoon: +351 913 602 826  (Chamada para Rede Móvel Nacional)

Email:  info@airheadtoilet.eu

Adres:  Zona Industrial de Ulme Lote 17

               2140-365 Ulme

               Portugal

Dagen
Uur
Minuten
Seconden

AIR HEAD EUROPE
zal aanwezig zijn bij

stockholm - Sweden | 7-10 &14-17 maart 2024

Bezoek ons ​​op stand B04:30

AIR HEAD EUROPE
Wij zijn in

Batavia harbor Lelystad - Netherlands

Bezoek ons op de KB82-showcase